آشنایی با DIN 933 برای پیچ‌های تمام رزوه

پیچ‌سرشش‌گوش تمام رزوه استاندارد DIN 933 استاندارد آلمانی برای پیچ‌های شش‌گوش تمام رزوه عمومی برای مصارف صنعتی است که در بسیاری از صنایع سبک و سنگین دیده می شود. همچنین دین 558 برای پیچ‌های سر‌شش گوش تمام رزوه شده با گل کوچک است. این پیچ با استاندارد جدید DIN EN 24017 مطرح می‌شود. 
برای دسترسی به این استاندارد می توانید به اینجا مراجغه نمائید.