آشنایی‌بیشتر‌با استاندارد ASME B18.2.1:

برای دسترسی به استاندارد استاد‌بولت ASME B18.2.1 می‌توانید به این بخش مراجعه کنید.
پترونیرو معاصر تولید کننده انواع استاد‌بولت تمام‌روزه، استاد بولت دو سر‌رزوه.